Sculptures

  • PARSA ANAUTAK

    Akulivik, Nunavik

  • Loutre
  • V16471

  • 5" x 11.5" x 3"

    12.25cm x 29.25cm x 7.5cm

  • 470 $